Kruhový objazd Gregorovce – čierna stavba kraja. Kto mal najväčší záujem ho postaviť?

Kruhový objazd pred Gregorovcami. Foto: Adriana Dolinská Kruhový objazd pred Gregorovcami Foto: Adriana Dolinská

PREŠOV – Už rok stojí kruhový objazd pred obcou Gregorovce v okrese Prešov bez stavebného povolenia. Župa zaň preto dostala pokutu 1 800 eur.

Konanie na dodatočné povolenie stavby, ktorú platil Prešovský samosprávny kraj, sa začalo 26. februára 2024. Iniciátorom bol Okresný úrad v Prešove, konkrétne odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Stavba bola realizovaná bez stavebného povolenia

„Tunajším špeciálnym stavebným úradom nebolo vydané stavebné povolenie pre okružnú križovatku, rámový priepust a prekládky,“ uviedla pre Prešovský Štandard Mária Pavuková z odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Prešov.

Ďalej informuje, že stavebníkovi, Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja, vydali iba súhlas na ohlásené stavebné úpravy pri odstránení nevyhovujúceho stavebnotechnického stavu a na stavebnú úpravu cesty pre pripojenie budúcich vetiev na cestu III/3452 Gregorovce.

„Kedže neboli dodržané ohlásené stavebné úpravy, ktoré boli povolené tunajším špeciálnym stavebným úradom, a práce zasahovali nad rámec do cudzích pozemkov, bolo vykonané miestne zisťovanie príslušnými orgánmi. Na základe tohto konania bol stavebník vyzvaný, aby predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie zhotovenej okružnej križovatky v katastrálnom území Gregorovce nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom,“ informovala Pavuková.

Okresný úrad preto vyrúbil kraju pokutu 1 800 eur a začal konanie o dodatočnom povolení stavby.

Rovnako sa obhajuje zhoršujúcou sa dopravnou a bezpečnostnou situáciou. „Chceme zdôrazniť, že predmetná stavba nebola postavená bez povolenia, ale na základe bežného inštitútu, ktorý pozná stavebný zákon, t. j. na základe ohlásenia stavebných úprav (§ 57 stavebného zákona),“ upozorňuje hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Prešovský samosprávny kraj: Vyhotovená stavba je prínosom

Stavebné práce boli zrealizované na základe ohlásených stavebných úprav, na ktoré súhlasné oznámenie vydal Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 26. júla 2021.

„Na základe vyvolaného pracovného rokovania cestným správnym orgánom a po obhliadke na mieste sa zistilo, že ohlásenie stavebných prác nebolo pre toto dielo postačujúce, a preto nám bola uložená pokuta. Špeciálny úrad uviedol potrebu pristúpiť ku konaniu na vydanie dodatočného stavebného povolenia. Na splnení podmienok jeho vydania aktuálne spolupracujeme s obcou,“ skonštatovala Jeleňová. 

Župa je presvedčená, že to nič nemení na skutočnosti, že vyhotovená stavba je prínosom pre všetkých obyvateľov regiónu a bola postavená vo verejnom záujme v súlade s územným plánom obce Gregorovce, o čom svedčí aj schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (pozri priložená príloha). 

Príloha: Územný plán obce Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

„Akékoľvek podozrenia, že ide o kruhový objazd pre konkrétnych vlastníkov parciel, považujeme za zavádzajúce, keďže správca komunikácie vychádzal z viacerých strategických dokumentov, z ktorých vyplýva jednotný plán vyhotovenia okružnej križovatky na uvedenom mieste,“ pokračuje Jeleňová.

Obyvatelia uvádzajú nepotrebnosť stavby

V samotnej obci Gregorovce sa po otázkach Prešovského Štandardu dvíha na kruhový objazd vlna nevôle. Náhodne oslovení obyvatelia uvádzajú nepotrebnosť danej investície, zadlženie obce kvôli výstavbe, zlé technické riešenie, problémy majiteľov dotknutých pozemkov, zvýšenú nehodovosť po výstavbe a odkazujú na súkromné zámery Gabriela Paľu, poslanca PSK a bývalého obecného poslanca, ktorý v obci žije a v blízkosti kruhového objazdu vlastní pozemky.

Paľa sa obhajuje: Mám za úlohu hájiť záujmy obyvateľov, ktorých zastupujem

Poslanec PSK a stranícky kolega Milana Majerského (KDH) Gabriel Paľa však uvádza: „Chcem vysloviť presvedčenie, ba istotu, že v kontexte budúceho rozvoja obce je tento kruhový objazd nevyhnutný. Cesta bola a, ešte stále je, v zlom technickom stave, je úzka a nebezpečná.“

Zdôrazňuje, že kraj nerealizoval čiernu stavbu, ale bola podľa neho riadne povolená Okresným úradom Prešov ohlásením stavebných úprav. Tvrdí, že kto nazval túto stavbu čiernou, zavádza a vyslovene má záujem škodiť občanom Gregoroviec, ktorí na tento systémový krok čakajú viac ako 15 rokov.

„Môj pozemok s rodinným domom, kde bývam, sa nachádza od objazdu skoro pol kilometra vzdušnou čiarou (presne 410 metrov). Odporúčania a presadzovanie tejto obecnej iniciatívy sú založené výlučne na potrebách nášho komunitného okolia. Nepovažujem to za žiadne protežovanie,“ bráni sa Paľa.

Vysvetľuje tiež, že do procesu prípravy kruhového objazdu bol pozvaný starostkou a obecným zastupiteľstvom.

„V tejto veci som nevyvíjal žiadnu iniciatívu. Takže dovolím si zhrnúť nevyhnutnosť tohto kruhového objazdu takto: 1. veľa nehôd a škodových udalostí v tomto úseku, 2. zvýšená hustota dopravy, 3. nevyhovujúci, v niektorých úsekoch havarijný stav telesa vozovky, 4. napojenie vetiev C a D pre vstup do nových území IBV Pod Tanorokom a Teľki, 4. odľahčenie dopravy v obci a prepojenie okružnej križovatky cez IBV Pod Tanorokom až po IBV Štepnik,“ obhajuje sa Paľa.

Objazd obhajuje aj starosta

Stavbu obhajuje aj starosta Gregoroviec Matúš Tomko. Tvrdí, že v kontexte budúceho rozvoja obce je tento kruhový objazd nevyhnutný. Pre Prešovský Štandard potvrdzuje informáciu od obyvateľov, že sa kvôli nemu obec zadlžila. „Na preložku inžinierskych sietí sme si vzali úver 120-tisíc eur,“ ozrejmil.

Polícia vážnejšie nehody neeviduje

Kým kompetentní zdôrazňujú nehodovosť úseku, miestni obyvatelia naopak tvrdia, že o nehodách nevedia, ich vznik uvádzajú až po výstavbe objazdu.

Prešovský Štandard sa preto obrátil na Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove. „Na inkriminovanom mieste neevidujeme dopravnú nehodu, ktorá by sa tam stala v posledných dvoch rokoch pred výstavbou objazdu. Na uvedenom úseku došlo len ku škodovým udalostiam,“ dodala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Časť kruhového objazdu v Gregorovciach Foto: Adriana Dolinská
Kruhový objazd pred Gregorovcami Foto: Adriana Dolinská

Ďalšie články