Centrum simulačnej medicíny. Prospeje výučbe aj vzniku nových študijných predmetov

viber_image_2024-05-20_14-01-26-835 SZŠ v Prešove. Foto: redakcia

PREŠOV – Strednú zdravotnícku školu v Prešove čaká v budúcnosti rozsiahla rekonštrukcia v rámci vybudovania Zdravotníckeho kampusu a zriadenia Centra simulačnej medicíny. Jednohlasne o tom 20. mája rozhodli poslanci počas 13. zastupiteľstva PSK.

Ideový zámer projektu „Centrum simulačnej medicíny/Zdravotnícky kampus“ v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 v areáli Strednej zdravotníckej školy na Sládkovičovej 36 v Prešove predložil vedúci Odboru školstva PSK Ján Furman. Predpokladaný rozpočtový náklad je 12,5 milióna eur.

Cieľom ideového zámeru je vybudovať Zdravotnícky kampus a zriadiť Centrum simulačnej medicíny rekonštrukciou Strednej zdravotníckej školy na ulici Sládkovičovej 36 v Prešove a stavebnými prácami.

Uvedené stavebné práce budú pozostávať z rekonštrukcie existujúcich pavilónov „A“ a „B“ a zároveň z výstavby nového pavilónu „C“. Súčasťou je aj obstaranie nového stavebného objektu v susedstve a jemu priľahlého pozemku.

Týmto sa zabezpečí dostatočné priestorové usporiadanie a zlepšenie v súčasnosti nedostačujúcich štandardov existujúcich pavilónov v oblasti požiarnej bezpečnosti a hygienických štandardov vzhľadom na aktuálny počet žiakov, nedostatočné priestorové usporiadanie v existujúcich objektoch z dôvodu presahu maximálnych počtov osôb na jednotlivých podlažiach.

„V súčasnosti sa škola tiesni v priestoroch, ktoré má k dispozícii v rámci existujúcich pavilónov. Vyučujeme vo všetkých možných priestoroch, vrátane suterénneho, a preto je nevyhnutné dostavať pavilón „C“ a aj tam nastaviť simulačné centrá,“ vysvetlil Furman.

Snahou je pokračovať v rozširovaní nových študijných odborov ako napríklad farmaceutický a zubný laborant či ortopedický a očný technik.

„Realizáciou projektu vznikne simulačné centrum na nácvik praktických, digitálnych a komunikačných zručností,“ uviedol Ján Furman. 

Realizáciou projektu dosiahnu okrem zlepšenia v súčasnosti nedostatočného a nevyhovujúceho priestorového usporiadania Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) vytvorenie predpokladov na ďalší rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu.

Projekt zabezpečí modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a upevňovanie získaných vedomostí obstaraním potrebného materiálno-technického vybavenia, upevňovanie partnerstiev a spolupráce s dôležitými aktérmi z príslušnej akademickej obce, stavovskými organizáciami.

„Do procesu vstupujú aj ďalší hráči, ako Prešovská univerzita – Fakulta zdravotníckych odborov, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Fakultná nemocnica v Prešove, zamestnávatelia, miestna societa. Ide o zabezpečenie zdravotníckeho vzdelávania a rekvalifikácie pre naše sestry aj lekárov, ktorí budú môcť simulačné centrá využívať,“ dodal Furman.

Dôležitým prínosom realizácie projektu bude využívanie inovačného potenciálu v oblasti nových medicínskych riešení, využívania digitálnych technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti.

„Podobný projekt v PSK doposiaľ chýba, inovatívne spôsoby vzdelávania pre zdravotnícky personál sú veľmi dôležité, pretože nie všetky veci sa dajú nasimulovať priamo v praxi. Toto posunie vzdelávanie v oblasti zdravotníctva do iného levelu,“ uviedol poslanec PSK František Majerský.

Realizácia projektu zlepší digitálne zručnostI nielen žiakov SZŠ, ale aj zdravotníckeho personálu, zabezpečí prepojenie teórie s praxou, dosiahne sa zabezpečenie odbornosti a profesionálneho rastu zdravotníkov prostredníctvom inovačného vzdelávania, zabezpečenie fungovania simulačných centier prostredníctvom odborných zamestnancov.


Ďalšie články