Levočské hradby sa rozpadajú. Na opravu treba milióny eur

Levoča opevnenie 1 Vypadnuté murivo v mestskom opevnení Levoče. Foto: Rastislav Ovšonka

LEVOČA – Mestské opevnenie Levoče sa rozpadáva. Najviditeľnejšie je to na východnej strane, vedľa cesty I/18, kde si okoloidúci môže všimnúť veľkú kavernu s vypadaným murivom. Hradby sú na viacerých miestach pred zrútením.

Neustále zhoršovanie stavu fortifikačného systému je podľa mesta spôsobované prvotným stavebným postupom, keď bolo opevnenie plytko osadené a bez riešenia odvodnenia hradieb.

Vplyvy počasia nielen v ostatnom období, ale v priebehu stáročí sa postupne podpisujú pod degradáciu hmoty múru. Bez pravidelnej údržby nemá opevnenie, ktoré je súčasťou pamiatkovej rezervácie, veľkú šancu na zachovanie.

„Za účelom posúdenia stavu úsekov mestského opevnenia bol spracovaný statický prieskum, ktorého úlohou bolo určiť miesta v havarijnom stave a prioritu zásahov do mestského opevnenia. Na komplexnú rekonštrukciu hradbového systému by sme potrebovali približne šesť miliónov eur, ktoré nemáme k dispozícii,“ uviedla pre Prešovský Štandard Vladimíra Novotná Čajová z Mestského úradu v Levoči.

Jedinou šancou pre Levoču je uchádzanie sa o dotácie zo štátneho rozpočtu. „Mesto Levoča sa s projektami odstránenia havarijného stavu mestského opevnenia vlani zapojilo do výzvy vyhlásenej ministerstvom kultúry. Predmetom projektov je odstránenie havarijných a fyzicky zdevastovaných častí mestskej fortifikácie,“ uviedla Vladimíra Novotná Čajová.

Celkový rozpočet projektov predstavuje sumu okolo 486-tisíc eur. Na obnovu žiada mesto dotáciu vo výške 461-tisíc eur. V rozpočte má vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov vo výške piatich percent, čo predstavuje približne 25-tisíc eur.

„Ak mesto so svojimi žiadosťami na ministerstve kultúry nebude úspešné, oprava hradieb z rozpočtu mesta v roku 2024 a 2025 nebude prebiehať,“ zdôraznila Vladimíra Novotná Čajová.

Mestské opevnenie patrí k najhodnotnejším architektúram v Pamiatkovej rezervácii Levoča. Je dokladom fortifikačného vývoja mesta v období stredoveku a novoveku s dispozičným jadrom zo 14. storočia. Zlý technický, miestami havarijný stav hradobného systému však hrozí zánikom mimoriadne významných historických pamiatok.

„Obnova mestských hradieb prispeje k zachovaniu a udržaniu miestnej identity kultúrneho dedičstva mesta pre ďalšie generácie vzhľadom na ich nezastupiteľné postavenie v európskom a svetovom priestore,“ doplnila Vladimíra Novotná Čajová.

Časť hradbovej priekopy mesto v súčasnom období využíva ako bezplatné záchytné parkoviská. Samospráva má tiež v pláne obnoviť rekreačno-relaxačnú zónu v západnej časti hradbovej priekopy. Aj tento plán však závisí od získania cudzích zdrojov.


Ďalšie články