V obnove Kostola sv. Egídia chcú pokračovať aj budúci rok

Poprad Egídius 1 Kostol sv. Egídia a renesančná zvonica v Poprade. Foto: Rastislav Ovšonka

POPRAD – Rímskokatolícka farnosť v Poprade ukončila ďalšiu etapu obnovy Kostola sv. Egídia. Po výmene šindľovej strechy v rokoch 2021 a 2022 prišla tohto roku na rad aj fasáda. V prvej etape dostala novú podobu južná strana národnej kultúrnej pamiatky.

Tohto roku získala farnosť z programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom dotáciu vo výške 30-tisíc eur. Pôvodne farnosť žiadala približne 150-tisíc eur na obnovu celej fasády kostola vrátane veže. Vzhľadom na poskytnutú dotáciu sa urobila len časť naplánovaných prác. Farnosť sa na projekte obnovy kostola podieľala piatimi percentami.

„Prioritou je pre nás oprava poškodených častí hornej časti veže, odkiaľ vypadávajú kusy omietky a muriva. Vzhľadom na poskytnutú dotáciu sme museli upraviť naše plány, keďže len zapožičanie a výstavba lešenia by zhltli podstatnú časť dotácie,“ uviedol kaplán Marek Suchanovský, ktorý má vo farnosti na starosti obnovu Kostola sv. Egídia.

Z poskytnutej dotácie tak farnosť tohto roku pristúpila k odkanalizovaniu dvoch striešok nad vstupom do kostola a vstupom do veže. Súčasťou prác bol aj nevyhnutný archeologický výskum v mieste výkopu kanalizácie. V rámci poskytnutej dotácie sa podarilo obnoviť aj fasádu na južnej strane kostola vrátane nového náteru.

Na južnej strane kostola tak už nevidieť v spodnej časti kamenné murivo. Pred asi piatimi rokmi došlo k odstráneniu cementovej omietky po celom obvode kostola, ktorá prispievala k vzlínaniu vlhkosti. V ďalších etapách obnovy fasády by sa malo murivo omietnuť po celom obvode kostola.

Popradská farnosť sa chce uchádzať o dotáciu z ministerstva na obnovu Kostola sv. Egídia aj pre budúci rok. Predpokladané náklady na komplexnú obnovu fasády kostola sú takmer 140-tisíc eur. Farnosť sa bude uchádzať o celú sumu na obnovu, keďže prioritou a finančne najnáročnejšou časťou obnovy je oprava fasády vyše 30 metrov vysokej kostolnej veže. Bez dostatočného množstva finančných prostriedkov však nebude možné pristúpiť k výstavbe lešenia a následnej obnove fasády veže.

Mohlo by vás zaujímať

Okrem kostola sa bude farnosť uchádzať aj o dotáciu na obnovu strechy a fasády renesančnej zvonice. Táto národná kultúrna pamiatka stojí neďaleko kostola a spolu s ním tvoria dominanty hlavného popradského Námestia sv. Egídia. O dotáciu z programu Obnovme si svoj dom na opravu zvonice žiadala farnosť už vlani, avšak neúspešne. Okrem výmeny plechovej strešnej krytiny je tu prioritou obnova poškodenej atiky v hornej časti veže, odkiaľ vypadávajú kusy omietky a muriva. Náklady na obnovu veže sú vyčíslené na viac ako 220-tisíc eur.

Kostol sv. Egídia v Poprade bol postavený v 13. storočí. Až do roku 1952 slúžil ako farský kostol. V tom roku bol z dôvodu statických porúch zatvorený. Po obnove v 70. až 90. rokoch 20. storočia bol kostol pre verejnosť opätovne sprístupnený až v roku 1998. V interiéri sa nachádza súbor stredovekých nástenných malieb, ktoré boli objavené počas obnovy kostola. Po obnove sa do kostola nevrátil barokový interiér a priznaná bola jeho najstaršia výzdoba.

Neďaleko stojaca renesančná zvonica pochádza z roku 1663. Najrozsiahlejšou obnovou, keď stratila aj svoju sgrafitovú výzdobu, prešla ešte v roku 1958. Neskôr sa robili len nevyhnutné opravy fasády.


Ďalšie články