Prešovskí Gréckokatolíci si pripomenuli 135. výročie narodenia biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča 

knazi 3 V Prešove sa dnes konala slávnosť pri príležitosti výročia narodenia Pavla Petra Gojdiča. Foto: ISPA

PREŠOV – V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove si dnes 17. júla Gréckokatolíci uctili blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. V tomto roku sa slávnosť niesla v duchu výročia, keďže uplynulo 135 rokov od jeho narodenia v Ruských Pekľanoch. V úvode slávnosti všetkých v mene vladyku Petra Rusnáka privítal Mons. Ľubomír Petrík.

Slávnosť sa konala dnes, 17. júla 2023. Foto: ISPA

Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan Lach SJ a spolu s ním koncelebroval vladyka Peter Rusnák, vladyka Milan Chautur, viac ako 60 kňazov a traja diakoni. Ešte pred začiatkom svätej liturgie v duchovnom pásme si osobu blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča uctili sestry baziliánky.

Homíliu počas svätej liturgie ohlásil protoihumen otcov baziliánov na Slovensku otec Juraj Sedláček OSBM, ktorý priblížil život blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Zvlášť sa zameral na obdobie jeho kňazskej formácie a obdobie noviciátu, ktorý prežíval vladyka Pavel v baziliánskom monastieri na Černečej hore v Mukačeve.

Vychádzajúc zo spomienok baziliána otca Mariána Potaša, ktoré sú spísané aj v knihe Dar lásky, priblížil niekedy aj humorné, ale zvlášť tie duchovné situácie, ktoré mali rozhodujúci dopad na formáciu vtedy mladého kňaza Gojdiča. V závere homílie pozval veriacich modliť sa za šťastnú hodinu smrti, aby tá bola tak šťastná ako ju prežíval vo väzení aj vladyka Peter Pavel Gojdič.

Na konci svätej liturgie pokračovala slávnosť modlitbou molebenu nad ostatkami vladyku Pavla v bočnej kaplnke katedrály. Na konci zaznela pápežská hymna Svätému Otcovi Františkovi a ďakovná reč nového archimandritu Marka Durláka.

Nový archimandrita v Prešovskej archieparchii Marko Durlák. Foto: ISPA

Novým archimandritom sa stal obetavý kňaz Marko Durlák

Súčasťou slávenia svätej liturgie bolo aj ustanovenie nového archimandritu v Prešovskej archieparchii, ktorým sa stal otec Marko Durlák. Toto menovanie a kňazské ocenenie udelil vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie otcovi Markovi za jeho dlhoročné kňazské úsilie a zásluhy v službe Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i v zahraničí a ako prejav vďaky a jeho vytrvalú vernosť. Ako uviedol hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič, titul archimandrita pochádza z gréckeho slova αρχιμανδρίτης (archimandrítes) a označuje toho, ktorý dohliada na určité stádo, čriedu. Ide o priamy odkaz na evanjeliový obraz dobrého pastiera prenesený do mníšskeho života. Tento titul sa udeľuje aj ako vyznamenanie neženatým (celibátnym) kňazom ako znak úcty a vďačnosti za ich službu Cirkvi.

Gréckokatolícki veriaci v Prešove si pripomenuli 135. výročie narodenia Pavla Petra Gojdiča. Foto: ISPA

Otec Durlák pôsobí v Ríme, zakúsil aj misijnú službu na Ukrajine

Otec Marko Durlák posledné roky pôsobí na Dikastériu pre východné cirkvi v Ríme a pred tým pastoračne pôsobil aj ako špirituál v Kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, bol aj duchovným správcom v kláštore kontemplatívnych sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou-Lomnici, ceremoniárom na arcibiskupskom úrade a v začiatkoch svojej kňazskej služby zakúsil aj misijnú službu na Ukrajine. Počas návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku v roku 2021 mal na starosti hlavné liturgické prípravy a komunikáciu s pápežskými ceremoniármi pred a počas slávenia historicky prvej svätej liturgie, ktorú na Slovensku slávil Svätý Otec František, nástupca svätého apoštola Petra. Archimandrita otec Marko Durlák má absolvované licenciátne štúdiá patristiky na Pápežskom patristickom inštitúte (Augustinianum) v Ríme a v doktorských teologických štúdiách následne pokračoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Je autorom viacerých odborných článkov publikovaných doma na Slovensku aj v zahraničí.

(Zdroj: ISPA)  


Ďalšie články